• Türkçe
 • English

Yüksek Lisans

Eğitim Amaçları

Program Yeterliliklerimiz

Başvuru ve Kabul

Bilimsel Hazırlık Programı

Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Dersleri

Bologna Süreci

 

Doktora

Eğitim Amaçları 

Program Yeterliliklerimiz

Başvuru ve Kabul

Doktora Programı

Bütünleşik (Lisans Sonrası) Doktora Programı

Doktora Dersleri

Bologna Süreci

 

Yüksek Lisans Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

Yüksek Lisans Eğitim Amaçları

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bağımsız çalışmalar yapabilecek derinliğe sahip olan,
 2. akademik bilgilerin üretim ve hizmet sektörlerine uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen,
 3. alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yüksek Lisans Program Yeterliklerimiz

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, sistem mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; farklı disiplinlere ait bilgileri harmanlayarak etkili biçimde kullanır.
 3. Endüstri ve Sistem Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yeni ve özgün fikirler/yöntemler geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 4. Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 5. Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 6. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 7. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 8. Endüstri ve Sistem Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 9. Bir yabancı dile (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kuracak kadar hakimdir.
 10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 11. Endüstri ve Sistem Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler, çalışmalarında bu boyutları gözetir.
 12. Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirir.

 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı herhangi bir mühendislik dalında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır. Ancak adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir. Adayın programa kabul edilebilmesi için bilimsel hazırlık derslerini iki dönem içinde tamamlayabilecek durumda olması şartı aranır.

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır. Başvuru sırasında istenen belgeler ve kabul koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

 

Yüksek Lisans Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da benzeri bir alanda eğitim veren bölümlerden farklı bir bölümden lisans derecesi alan öğrencilerin lisansüstü programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programını tamamlaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da benzeri bölümlerden mezun olan öğrenciler de bu programa tabi tutulabilir. Öğrencilerin Endüstri ve Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 281, ISE 222, ISE 302, ISE 352 ve ISE 361 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir. Alınacak dersler daha önceki eğitim geçmişi göz önünde bulundurularak yüksek lisans danışmanı tarafından belirlenir. Bu derslerin en fazla iki dönem içinde başarıyla tamamlanmalıdır.

Yüksek Lisans Programı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 21 kredilik ders yükü ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrencinin şu yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir: ESYE 501 ve ESYE 505 derslerini ve bunlara ek olarak ESYE 522 yada ESYE 552 derslerinden seçeceği birini alarak toplam üç zorunlu dersi başarıyla tamamlamak; kredisiz ESYE 590 seminer dersini tamamlamak; yüksek lisans tezi hazırlamak ve başarıyla sunmak. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen diğer şartlara uyulması zorunludur. Yüksek lisans programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 Dersler

Toplam Kredi

 Toplam ECTS Kredisi

Genel Toplam

 8 Ders

21

 132

Zorunlu Dersler

ESYE 501, ESYE 505, ESYE 522
veya
ESYE 501, ESYE 505, ESYE 552

9

30

Seminer

ESYE 590

Kredisiz

2

Seçmeli Dersler

4 Ders (Danışmanın onayıyla)

12

40

Yüksek Lisans Tezi

Var

Kredisiz

30 x 2 dönem =60

 

 

Bilimsel Hazırlık Dersleri

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

ISE 222

Yöneylem Araştırması I

4

9

ISE 302

Sistem Mühendisliği Metodları

3

6

ISE 352

Doğrusal Sistemler ve Kontrol

3

5

ISE 361

Üretim Sistemleri Tasarımı

3

5

MATH 281

Olasılık

3

5

Zorunlu Dersler

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

ESYE 501

Araştırma Metodolojisi

3

10

ESYE 505

Sistem Mühendisliği Metodolojisi

3

10

ESYE 522

Yöneylem Araştırması

3

10

ESYE 552

Modern Kontrol Mühendisliği

3

10

ESYE 590

Araştırma Semineri

KREDİSİZ

2

ESYE 600

Yüksek Lisans Tezi

0

60

Seçmeli Dersler

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

ESYE 540

Rassal Süreçler

3

10

ESYE 541

Mühendislik Deney Tasarımı

3

10

ESYE 549

Lojistik Sistemleri Planlama ve Tasarımı

3

10

ESYE 550

Bulanık Küme Kuramı ve Uygulamaları

3

10

ESYE 560

Yöneylem Araştırmasında İleri Metotlar

3

10

ESYE 562

Çok Kriterli Karar Verme

3

10

ESYE 564

Tedarik Zinciri Yönetimi

3

10

ESYE 565

Endüstriyel Sistemlerde Modelleme ve Karar Verme

3

10

ESYE 573

Finansta Sayısal Yöntemler

3

10

 

 

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ

Derecenin Düzeyi: Yüksek Lisans (İkinci Aşama)

Amaç

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programı,

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bağımsız çalışmalar yapabilecek derinliğe sahip olan,
 2. akademik bilgilerin üretim ve hizmet sektörlerine uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen,
 3. alanındaki akademik programlarda yüksek lisans sonrası çalışmalar yürütebilecek yeterliliğe sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Mezunlarımız çalışacakları kamu, özel sektör veya eğitim/araştırma kuruluşlarında ürün, süreç ve sistem tasarımlarında özgün ve bağımsız olarak gerekli araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde liderlik yapacaklardır.

Program Yeterlikleri (Çıktıları)

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, sistem mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; farklı disiplinlere ait bilgileri harmanlayarak etkili biçimde kullanır.
 3. Endüstri ve Sistem Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yeni ve özgün fikirler/yöntemler geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 4. Endüstri ve Sistem Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 5. Analitik, modelleme veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 6. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 7. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 8. Endüstri ve Sistem Mühendisliği çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 9. Bir yabancı dile (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kuracak kadar hakimdir.
 10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 11. Endüstri ve Sistem Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler, çalışmalarında bu boyutları gözetir.
 12. Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda karmaşık sistemlerin modellenmesi, iyileştirilmesi, kontrolü ve tasarımı için uygun metodoloji ve prosedürler geliştirir.

Alınacak Derece

Bu programda, yüksek öğretimde Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında 132 AKTS kredi başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında Yüksek Lisans (ikinci aşama) derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve kabul koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademe Programlarına Geçiş:

Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler çeşitli alanlarda uzmanlık kazanmakta ve bu alanlarda çalışabilmektedir. Mezunlarımız, bilişim, lojistik, üretim, finans, danışmanlık, savunma gibi birçok sektörde görev almakta, yerli ve yabancı kurumlarda Teknik Destek Mühendisi, İş Geliştirme Mühendisi, Planlama Mühendisi, Üretim Planlama Yöneticisi, Sistem Yöneticisi, Proje Yöneticisi, Finansal Analist, Ürün Geliştirme Analisti, Lojistik Yöneticisi, Kontrol Mühendisi, Yazılım Mühendisi-Proje Lideri, Süreç Geliştirme Mühendisi, Stratejist, ERP Danışmanı, Finansal Portföy Yöneticisi gibi pozisyonlarda bulunmaktadırlar. Ek olarak, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman yardımcısı, uzman, müfettiş gibi poziyonlarda da çalışabilme imkanına sahiptirler.

Yüksek lisans derecesini elde eden mezunlar Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve benzer alanlarda doktora programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları       

Öğrencilerin performansı dönem içinde yaptıkları çalışmalar (ara sınavlar, kısa sınavlar, projeler, laboratuvar çalışmaları, vb.) ve dönemi takiben sınav periyodunda yapılan final sınavında aldıkları notlara göre değerlendirilir.  Dönem sırasında notlandırılan işlerin toplam ağırlığı %40 ile %70 arasında olmalıdır.  Dönem sonunda dersi veren öğretim üyesi öğrencinin genel performansına göre bir harf notu verir.  Harf notları ve bu notlara karşılık gelen katsayılar aşağıda verilmektedir:

 

Harf Notu

Katsayı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

F

0

 

Öğrenin bir dersten geçebilmek için en az “CC” notu alması gerekir.  “F” notu dersin başarılı bir şekilde tamamlanamadığı anlamına gelir ve bir dersten “F” notu alan öğrenci o dersten kredi alamaz.

Yüksek Lisans Programı Bologna Bilgi Paketi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doktora Eğitim Amaçları ve Program Yeterlikleri

Doktora Eğitim Amaçları

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı,

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalışmalar yapabilen,
 2. yapılan akademik çalışmaların çıktılarının üretim ve hizmet sektörüne uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen,
 3. alanındaki akademik birimlerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Doktora Program Yeterliklerimiz

 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
 2. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 3. En yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde yenilikçi ve özgün olarak modeller, tasarlar ve çözüm geliştirir.
 5. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 6. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 7. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 8. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 9. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 10. Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla gerektiğinde bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel etkin iletişim kurar.

 

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır. Başvuru sırasında istenen belgeler ve kabul koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

 

Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programı

Öğrencilerin Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 281, ISE 222, ISE 302, ISE 352 ve ISE 361 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programından mezun olabilmek için öğrencilerin, öncelikle ESYE 501, ESYE 505, ESYE 522’ den oluşan zorunlu dersleri, ESYE 690 seminer dersini ve dört seçmeli dersi tamamlamaları gerekmektedir. Derslerin tamamlanmasından sonra doktora yeterlik sınavına alınan öğrenciler yeterlik sınavında başarılı olurlarsa tez önerilerini hazırlayıp savunmaya hak kazanırlar. Savunması jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler tez çalışmasına başlıyabilir. Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisansüstü programları Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve öğrenciler bu yönetmelikte belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler.

Yüksek lisans derecesine sahip olan öğrenciler için doktora programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 Dersler

Toplam Kredi

 Toplam ECTS Kredisi

Toplam

 9 Ders

21

 252

Zorunlu Dersler

ESYE 501*, ESYE 505*, ESYE 522 

9

30

Seminer

ESYE 690

Kredisiz

2

Alan Seçmeli Dersler

4 Ders (Danışmanın onayı ile)

12

40

Yeterlilik Sınavı

ESYE 691 (Zorunlu)

Kredisiz

30

Tez Önerisi

Zorunlu

Kredisiz

Kredisiz

Doktora Tezi

Zorunlu

Kredisiz

150

(*) Bu ders Yüksek Lisans sırasında alındıysa yerine danışman tarafından onaylanan bir seçmeli ders alınır.

Bütünleşik (Lisans Sonrası) Doktora Programı

Öğrencilerin Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 281, ISE 222, ISE 302, ISE 352 ve ISE 361 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programından mezun olabilmek için öğrencilerin öncelikle ESYE 501, ESYE 505 ve ESYE 522’ ten oluşan zorunlu dersleri, ESYE 590, ESYE 690 seminer derslerini ve 10 seçmeli dersi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Derslerini tamamlayan öğrenciler, doktora yeterlik sınavına girip bu sınavdan başarılı olmaları koşulu ile tez önerilerini hazırlayıp savunmaya hak kazanırlar. Savunması jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler tez çalışmasına başlıyabilir. Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisansüstü programları Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve öğrenciler bu yönetmelikte belirtilen şartlara uymakla yükümlüdürler.

Lisans sonrası bütünleşik doktora programı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 Dersler

Toplam Kredi

 Toplam ECTS Kredisi

Toplam

 17 Ders

42

 324

Zorunlu Dersler

ESYE 501, ESYE 505, ESYE 522

9

30

Seminer

ESYE 590, ESYE 690

Kredisiz

4

Alan Seçmeli Dersler

10 Ders (Danışmanın onayı ile)

30

100

Serbest Seçmeli Ders  Danışman onayı ile 3 10

Yeterlilik Sınavı 

ESYE 691 (Zorunlu)

Kredisiz

30

Tez Önerisi

Zorunlu

Kredisiz

Kredisiz

Doktora Tezi

Zorunlu

Kredisiz

150

 

 

Öğrencilerin Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 281, ISE 222, ISE 302, ISE 352 ve ISE 361 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir.

Zorunlu Dersler

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

ESYE 501

Araştırma Metodolojisi

3

10

ESYE 505

Sistem Mühendisliği Metodolojisi

3

10

ESYE 522

Operations Research

3

10

ESYE 690

Doktora Semineri

KREDİSİZ

2

ESYE 691

Yeterlik Sınavı için Bağımsız Çalışma

KREDİSİZ

30

ESYE 700

Doktora Tezi

KREDİSİZ

150

Seçmeli Dersler

KOD

Ders Adı

Kredi

ECTS

ESYE 604

Sistem Mühendisliği İçin Sayısal Metotlar II

3

10

ESYE 621

Kombinatorik Eniyileme

3

10

ESYE 647

İstatistiksel Kestirim

3

10

ESYE 648

Zaman Serileri Analizi Ve Öngörüsü

3

10

ESYE 654

Endüstriyel Otomasyon Sistemleri

3

10

 

 

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI BİLGİLERİ

Derecenin Düzeyi: Doktora (Üçüncü Aşama)

Amaç

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Doktora Programı,

 1. Endüstri ve Sistem Mühendisliği kapsamındaki alanlarda bilgi üretimine katkıda bulunan özgün çalışmalar yapabilen,
 2. yapılan akademik çalışmaların çıktılarının üretim ve hizmet sektörüne uyarlanması ve kullanımında liderlik edebilen,
 3. alanındaki akademik birimlerde eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Mezunlarımız çalışacakları kamu, özel sektör veya eğitim ve araştırma kuruluşlarında ürün, süreç ve sistem tasarımlarında özgün ve bağımsız olarak gerekli araştırma ve uygulama faaliyetlerinde liderlik yapacak; çalışma alanında bilimsel bilginin üretilmesi ve yayılmasında katkı sağlayacaklardır.

Program Yeterlikleri (Çıktıları)

 1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular
 2. Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanındaki en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.
 3. En yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.
 4. Karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde yenilikçi ve özgün olarak modeller, tasarlar ve çözüm geliştirir.
 5. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirir ve bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.
 6. Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygular ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir.
 7. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.
 8. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 9. Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 10. Uzmanlık alanında çalışanlarla ve daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla gerektiğinde bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak yazılı, sözlü ve görsel etkin iletişim kurar

Alınacak Derece

Yüksek lisans derecesine sahip öğrenciler için 252 AKTS, lisans derecesine sahip öğrenciler için ise 324 AKTS kredi başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Endüstri ve Sistem Mühendisliği alanında Doktora (üçüncü aşama) derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar yüksek lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Başvuru sırasında istenen belgeler ve kabul koşulları için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademe Programlarına Geçiş

Doktora programı ile öğrenciler akademik kariyer imkânına sahip olabilmektedirler. Bu program mezunları, özel ve kamu sektörlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

Mezuniyet Koşulları       

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için:

 1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 100 AKTS (60 AKTS zorunlu+40 AKTS seçmeli) kredi değerinde ders ve en az 2 AKTS kredilik bir seminer dersini alıp en az 3.0 not ortalaması sağlamak
 2. Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak,
 3. Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (150 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Doktora programına lisans derecesi ile başlayan öğrenciler için:

 1. Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer ana bilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 170 AKTS (70 AKTS zorunlu +100 AKTS seçmeli) kredi değerinde ders ve en az her biri 2 AKTS kredilik iki seminer dersini alıp, en az 3.0 not ortalaması sağlamak,
 2. Doktora yeterlik sınavından başarılı olmak,
 3. Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (150 AKTS) jüri önünde savunarak başarılı olmak.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Öğrencilerin performansı dönem içinde yaptıkları çalışmalar (ara sınavlar, kısa sınavlar, projeler, laboratuar çalışmaları, vb.) ve dönemi takiben sınav periyodunda yapılan final sınavında aldıkları notlara göre değerlendirilir.  Dönem sırasında notlandırılan işlerin toplam ağırlığı %40 ile %70 arasında olmalıdır.  Dönem sonunda dersi veren öğretim üyesi öğrencinin genel performansına göre bir harf notu verir.  Harf notları ve bu notlara karşılık gelen katsayılar aşağıda verilmektedir:

Harf Notu

Katsayı

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

F

0

Öğrenin bir dersten geçebilmek için en az “CB” notu alması gerekir.  “F” notu dersin başarılı bir şekilde tamamlanamadığı anlamına gelir ve bir dersten “F” notu alan öğrenci o dersten kredi alamaz.

Doktora Programı Bologna Bilgi Paketi