• Türkçe
 • English
Kuruluş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 1996 yılında başlamıştır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans (İkinci Aşama)

Amaçlar

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği kapsamına giren alanlarda araştırma ve geliştirme yapabilen ve alanında çağın gerektirdiği derinleşmiş bilginin kullanımında liderlik edebilen mezunlar yetiştirmektir.

Hedefler

Mezunlar, bilgisayar ve bilişim sistemleri, bilgi analizi ve ileri Bilgisayar mimarileri alanında doktora düzeyinde daha ileri araştırmalar yapabilecek teorik ve uygulama alt yapısına sahip,  tasarım ve gerçekleme projelerinde karar mekanizmalarında etkin rol alan üretici ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bilişim elemanlar olacaktır.

Yüksek Lisans Programı Yeterlikleri (Çıktıları)

Bilgisayar Mühendisliği “Yüksek Lisans Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

 1. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve algoritma geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 5. Bilgisayar Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 6. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 7. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 9. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği  çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 11. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 12. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.

Eğitim Öğretim Yöntemi Başlıca Öğrenme Faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Uygulama Geliştirme ve  Benzetim Deney tasarlama, gerçekleme ve test etme Bilgisayar ve deney cihazlarıÖzel donanım, simulasyon yazılımları
Problem Çözme Dinleme, tartışma Standart derslik teknolojileri
Ödev Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Seminer verme ve dinleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
 
Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında “Yüksek Lisans” derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • ALES skoru en az 55ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 148 olmalıdır.
 • KPDS skoru en az 55ya da TOEFL skoru en az 66(IBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız için iş, yüksek lisans ve akademik kariyer olanakları çok geniştir. Bilgisayar otomasyon, bilgi sistemleri,  haberleşme ve bilgisayar ağları  servis sağlayıcıları, ar-ge merkezleri ve servis alıcı tüm sektör firmaları, bilgi işlem birimleri  mezunlarımızın iş alanlarıdır. Mezunlarımız, kamuda, özel sektörde ve dünyanın saygın kurumlarında çalışmakta, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde doktora yapmaktadırlar.

Mezunlarımızın görev aldığı bazı şirketler: Microsoft, Oracle, Siemens, Arçelik, Intel, IBM Turkey, TUBİTAK, Turkcell, Türk Telekom Group, Vodafone, Avea, Ericsson, Netaş, Huawei, Sony, Honda, KoçSistem, İşBankası Bilgi Sistemleri.

Mezunlarımız yurt dışında ve içinde birçok üniversitede doktora eğitimlerine devam etmektedir. Bu Üniversitelerden bazı örnekler: Texas Univ.-ABD, Stanford Univ.-ABD, Berlin Teknik Üniversitesi-Almanya, Twente Üniv.-Hollanda, Delft Üniv.-Hollanda, Bilkent Üniv., İTÜ, Boğaziçi Üniv., Yeditepe Üniv.

Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Muhendisliği Yüksek Lisans Programı, mezunların güncel araştırma konuları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak ve bilimsel araştırma yapma yetkinliği oluşturmak üzere hazırladıkları  yüksek lisans tezi (CSE 600), kredisiz araştırma semineri (CSE 590) ve toplam 7 dersten (21 kredi) oluşmaktadır.

Gerekli 21 ders kredisini, araştırma seminerini ve tezini başarıyla tamamlayanlar en az 120 AKTS tamamlayarak “Yüksek Lisans” derecesi alırlar.

Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliğinden farklı bir bir alanda tamamlamış olan öğrencilerin hazırlık programı çerçevesinde lisans tamamlama derslerini iki yarıyılda tamamlaması gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınav (dönem içi sınavı, kısa sınav, final), deney, ödev, proje gibi genel ölçme ve değerlendirme yöntemleri vardır. Detaylar her dersin kendi bilgi paketinde mevcuttur.

Ders Planı (Müfredat)

Öğrenciler, yüksek lisans programını tamamlayabilmek için en az yedi (7) ders (21 kredi),CSE 590 Araştırma Seminer dersi ve CSE 600 Yüksek Lisans Tez çalışmasını tamamlamalıdır. Bu yedi dersin biri zorunlu “Research Methodologies” dersidir. Diğer altı ders seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerin en az 4’ünün CSE 5XX/6XX olması zorunludur.

 

   Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam  8 Ders 21 152
Zorunlu Dersler ESYE 501 3 10
Seminer CSE 590 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler 6 Ders (Danışmanın onayıyla) 18 60
Yüksek Lisans Tezi CSE 600 Kredisiz 60

 

Zorunlu Dersler

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 590 Araştırma Semineri NC 2
CSE 600 Yüksek Lisans Tezi NC 60

Seçmeli Dersler

Syllabus dosyaları için tıklayınız..

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 511 Algoritma Teorisi 3 10
CSE 512 Buluşsal Arama Teknikleri 3 10
CSE 526 Yenilenebilir Hesaplama 3 10
CSE 531 Bilgisayar Güvenliği 3 10
CSE 532 Dağıtık İşletim Sistemleri 3 10
CSE 533 İleri Bilgisayar Mimarisi 3 10
CSE 538 Gerçek Zamanlı Sistemler 3 10
CSE 562 Yapay Zeka 3 10
CSE 571 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3 10
CSE 574 Paralel İşleme 3 10
CSE 583 İleri Bilgisayar Grafiği 3 10
CSE 585 Makine Öğrenmesi 3 10
CSE 586 Algoritmalar ve Yöneylem Araştırması 3 10
CSE 588 Derin Öğrenme 3 10
 

 

 Adres, Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü İletişim Bilgileri

 Yeditepe Üniversitesi

 Bilgisayar Mühendisliği AnaBilim Dalı Başkanlığı

 Kayışdağı, 34755

 

 Anabilim Dalı Başkanı

 Prof.  Dr. Gürhan Küçük

 Tel: 216 578 0420

 E-mail: gkucuk@cse.yeditepe.edu.tr

 

 AKTS Koordinatörü

 Dr. Öğr. Üyesi Tacha Serif

 Tel: 0216 578 04 70

 E-mail: tserif@cse.yeditepe.edu.tr