• Türkçe
  • English

Staj Çalışmalarının Tanımı ve Amacı

 

Staj çalışmaları, okulda edinilen mesleki bilgilerin dışında mesleki eğitimin bütünleyicisi ve devamı niteliğinde olup aktif bir işletmede gerçekleştirilirler. Stajın temel amacı, işletmelerde pratik ve teknik yeni beceriler kazanmak, iş hayatını tanımak ve diğer disiplinlerle ve idarecilerle etkin iletişim kurabilmeyi öğrenmektir.

Günümüzde bir mühendisten sadece kendi alanında değil, ilgi derecesine göre diğer ilgili tüm birimlere yakın, uyumlu, verimli bir çalışma yapması beklenmektedir. Staj, bu gereksinimleri karşılamaya yarayan bir iş deneyimidir ve iş hayatının inceliklerini ciddi sorumluluk almadan öğrenebilmek için kaçınılmaz bir fırsattır. Staj süreci, çalışılan kurumla etkileşim dikkate alındığında, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı inşaat dünyasına açılış kapılarından biri olarak da nitelendirilebilir. Bu açılardan staj çalışmalarının ciddiye alınarak ve gerekli itina gösterilerek yürütülmesini önermekteyiz.

Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde staj çalışmaları 2. sınıfın sonunda yapılması gereken Şantiye Stajı (CE 300) ve 3. sınıfın sonunda yapılması gereken Ofis/Büro Stajı (CE 400) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

 

PANDEMİ SÜRECİNDE ZORUNLU STAJ İŞ AKIŞI

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Güz ve Bahar dönemleri arasında staj yapılabilecektir.

Öğrencilerin staja başvurabilmeleri için sayfanın devamında bildirilen Bölüm Staj Kuralları'nda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir. Koşulları sağlamayan başvurular dikkate alınmaz.

Sürenin zorunlu staj kapsamında talep edilen 20 günü ancak sağlayabilmesi ve pandemi dikkate alınarak staj başlangıç tarihini 25 Ocak 2021, staj bitiş tarihini ise son gün 19 Şubat 2021 olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

Sadece 2020-2021 BAHAR dönemi sonunda mezun olacak öğrenciler (2020-2021 Güz Dönemi sonunda 105 kredinin tamamlanmış olması gereklidir) CE 400 Ofis Stajı'nı çevrimiçi (Online) olarak yapabilirler.

Diğer tüm öğrenciler her iki stajı da kurumiçi (geleneksel) staj olarak yapacaklardır.

Dönem arasında staj yapacak öğrencilerin Bölüm Staj Koordinatörü'ne yapacakları stajın türü (Ofis/Şantiye) ve niteliği (geleneksel/çevrimiçi) hakkında bilgi veren bir talep e-postasını @std.yeditepe.edu.tr uzantılı üniversite e-posta adresleri üzerinden iletmeleri gereklidir.

Bölüm Staj Koordinatörü, Bölüm Staj Kuralları'na uygun başvurular için ilgili evrakları hazırlar ve öğrenciye aynı e-posta adresi üzerinden iletir. Staj Başvuru Formu (SBF), öğrenci ve staj yapılacak kurum tarafından eksiksiz doldurularak içinde belirtilen ekleri ile birlikte Bölüm Sekreterliği'ne (duygu.tuylu@yeditepe.edu.tr) iletilecektir. Eksik doldurulmuş formlar veya eksik ekli başvurular kabul edilmez.

CE 400 stajlarının çevrimiçi (online) yapılması durumunda SBF'na ek olarak Staj Ön Bilgi Formu (ÖBF) da öğrenci ve staj yapılacak kurum/işyeri tarafından doldurulacak ve formda verilen bilgiler değerlendirilerek staja onay verilecektir. Öğrencinin yönetim ve takibinin yetersiz bulunduğu durumlarda çevrimiçi stajlar kabul edilmeyebilir. 

Sürecin sorunsuz yürütülebilmesi için, ara dönemde staj yapacak olan öğrencilerin yukarıda belirtilen talep e-postalarını en kısa zamanda Bölüm Staj Koordinatörü'ne ileterek başvuru sürecini başlatmaları tavsiye olunur.

_______________________________________

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Kuralları

(06.07.2020 tarihli ve 14/2020 sayılı Bölüm Kurulu'nda kabul edilmiştir.)

 

Stajların Tanım ve İçerikleri

1. İnşaat Mühendisliği Bölümü zorunlu staj çalışmaları, 2. sınıfın sonunda yapılması gereken CE 300 Yaz Stajı I (Şantiye Stajı) ve 3. sınıfın sonunda yapılması gereken CE 400 Yaz Stajı II (Ofis Stajı) olmak üzere iki ayrı zorunlu stajdan oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezuniyete hak kazanmak için belirtilen her iki staj çalışmasını da tamamlamış ve ilgili staj derslerinden geçmiş olmaları gereklidir.

2. CE 300 Şantiye Stajı, öğrencinin yapımın devam ettiği bir şantiyede temel yapı işleri/imalat bilgisi almasını amaçlar Üretim aşama ve işlemleri ve hakediş çalışmaları şantiye stajı kapsamında değerlendirilir.

3. CE 400 Ofis stajı, öğrencinin proje ve ilgili ofis işlerine yönelik bilgi ve görgüsünü arttırmaya yöneliktir. Ofis stajında yürütülen çalışmalar, statik ve yapısal analiz ve tasarım, geoteknik hesaplar, deprem hesapları, hidrolik hesaplar gibi temel tasarım bilgisine yönelik çalışmalara ek olarak proje planlama, proje yönetimi, keşif-metraj işleri, ihale dosyası hazırlama gibi yönetimsel ve mali / hukuki içeriği olan çalışmalar da olabilir.

4. Uzun Dönem Staj: YÜMFSUE Madde 4/f uyarınca Uzun Dönem Staj, "Üniversitemiz ile staj yapılacak kurum arasında iş birliği anlaşması imzalanmış olması koşulu ile 6. dönem sonrasında olmak üzere, tüm eğitim dönemi boyunca devam eden iş deneyim stajlarını kapsar." şeklinde tanımlanmıştır. Uzun dönem staj, gönüllü staj olarak değerlendirilebilir veya zorunlu stajlar ile ilgili koşulları karşılaması ve öğrencinin talebi halinde bölüm staj koordinatörünün onayı ve Bölüm Kurulu Kararı ile zorunlu staj olarak kabul edilebilir. YÜMFSUE Madde 7: Öğrencinin Bölüm staj kriterlerini yerine getirmesi ve Bölüm Kurulu onayı ile uzun dönem stajı zorunlu staj olarak/yerine sayılabilir. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Uzun Dönem Staj sadece CE 400 Yaz Stajı II (Ofis Stajı) içeriğine uygun olarak yürütülür; CE 300 Yaz Stajı I (Şantiye Stajı) çalışması için uzun dönem staj gerçekleştirilemez.

 

Staj Önkoşulları

5. CE 300 Yaz Stajı I (Şantiye Stajı ) stajına başvurabilmek için öğrencilerin asgari 50 kredilik dersi tamamlamış olmaları gerekir.

6. CE 400 Yaz Stajı II (Ofis Stajı) stajına ve Uzun Dönem Stajına başvurabilmek için öğrencilerin asgari 100 kredilik dersi tamamlamış olmaları gerekir.

 

Staj Süresi

7. Her iki zorunlu staj için de staj süresi asgari 20 iş günüdür. Belirtilen 20 iş günü aynı kurum/firmada kesintisiz olarak geçirilmelidir. Cumartesi günleri çalışılması durumunda bir hafta 6 iş günü sayılır. Pazar günleri mesai günü olarak kabul edilmez. Resmi tatiller, bayramlar ve diğer özel günler staj günü olarak kabul edilmez.

8. “YÜMFSUE Madde 7/c: Uzun dönem staj yapacak öğrenciler, iş yerinde veya kurumda en az 15 en fazla 45 iş günü olacak şekilde staj yapabilirler.” ve “YÜMFSUE Madde 9: Uzun dönem staj başvuruları Bölüm Staj Kurallarında belirtilen koşullara bağlı olarak yürütülür.” İlkesine bağlı olarak İnşaat Mühendisliği Bölümünde diğer koşullar yerine getirilmek üzere zorunlu veya gönüllü olmasına bakmaksızın Uzun Dönem Staj süresi asgari 30 iş günü olarak belirlenmiştir.

 

Staj Dönemleri

9. Öğrenciler staj süresince zorunlu olarak sigortalı olacakları için ilgili mevzuat uyarınca hem sigortalı hem öğrenci olamazlar. Bu nedenle staj yaparken öğrenci ders alamaz ve stajlar dönem içine uzayamaz. Dolaylı olarak zorunlu stajlar Yaz Döneminde gerçekleştirilebilirler.

10. Akademik takvimin Güz ve Bahar Dönemleri arasında Yılsonu Sınavı Haftaları hariç 20 işgünü oluşturacak şekilde düzenlendiği zamanlarda bütünleme sınavları dahil 20 işgününü kesintiye uğratacak hiçbir öğrencilik faaliyetine katılmamak koşulu ile öğrenciler Bölüm Staj Koordinatörü bilgi ve onayı dahilinde Güz ve Bahar dönemleri arasında zorunlu stajlarını gerçekleştirebilirler. Bu zaman aralığında staj yapılıp yapılmayacağı ve ilgili diğer kurallar Mühendislik Fakültesi tarafından ilan edilir.

11. Yaz okulunda ders alınıyorsa, haftanın bazı günleri ders alınıp, diğer günler staj yapılmayacaktır. Yaz okulunda ders alan öğrenciler, ancak yaz okulu dersleri bitimini müteakip staj yaptıkları kurumdan final sınavına girmek için izin alabilmelerini beyan etmek koşulu ile stajlarına yaz okulu final tarihleri içinde başlayabilirler.

12. Mezuniyet durumunda olan ve derse devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler, durumlarını belirten (danışmanınızdan onaylı) dilekçe ile staj koordinatörüne başvurabilirler. Bu durumda YÜMFSUE Madde 7. uyarınca “Mezuniyet aşamasında olan ve derslere devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler, eğitim dönemi içinde zorunlu staj yapabilirler.”

13. Uzun dönem stajlarda işyerine İnşaat Mühendisliği Bölümü haftada asgari 2 gün ofise devam zorunluluğu arar. Bu koşulu sağlayacak şekilde ders programının düzenlenmesi öğrencinin sorumluluğunda olup bu amaçla İnşaat Mühendisliği bölüm ders programı 7. ve 8. dönemlerde asgari bir günü boş bırakacak biçimde düzenlenir.

 

Staj Yeri

14. Öğrenciler staj yerlerini kendi olanaklarıyla bulurlar ve başvururlar. Ancak, çeşitli işletmelerden gelen kontenjan taleplerini öğrencilere bölüm web sitesi staj sayfasında ve/veya bölüm panosunda duyurulur. Üniversite Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Ofisi de staj yeri bulma konusunda destek vermektedir. Büyük işletmelerin çoğunun internet sayfalarında İnsan Kaynakları bölümünde stajla ilgili bilgi bulunmaktadır ve genellikle internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Zorunlu staj için yurt içi kamu kuruluşları, yurt içi ve dışı özel işletmelerde ve gerekli koşulların sağlanması şartı ile üniversitelerde yapılabilir. Yurt dışında yapılması düşünülen stajların öğrencinin yabancı dilini geliştirmesine, diğer kültürleri ve ülke teknolojilerini tanımasına katkı sağlayacağı için ayrıca önerilmektedir. Yurtdışındaki bazı üniversitelerde özel staj programları düzenlenmektedir ve bu programların da takip edilmesi önerilmektedir. Ayrıca üniversitemizde uluslararası stajyer değişim programı (IAESTE) bulunmakta olup Uluslararası Ofis'ten bilgi alınabilir.

15. Staj yerinde en az bir adet İnşaat Mühendisinin çalışması gerekli olup öğrencinin stajını bir İnşaat Mühendisinin danışmanlık ve eğitmenliğinde yürütmesi gereklidir.

16. CE 300 Şantiye Stajı için uygun işyerleri, şantiyeler, beton santralleri, yapı malzemesi imalathaneleri ve çelik konstrüksiyon imalathaneleri gibi yerinde yapım, malzeme üretimi veya prekast üretimin yürütüldüğü mekanlar veya bilfiil denetim işlemleri amaçlı sahada bulunmak koşuluyla yapı denetim kurum ve firmalarıdır.

17. CE 400 Ofis Stajı proje ofisleri, ilgili devlet ve belediye dairelerinde gerçekleştirilir. Şantiye teknik ofisinde yürütülen çalışmalar Ofis Stajı olarak kabul edilmez.

 

Staj Başvuru Süreci

18. Staj yapılacak işyerinin öğrenciden stajın zorunlu olduğuna dair bir yazı istemesi durumunda belirtilen yazı Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'ndan alınacaktır.

19. Staja başlamadan ve sigorta girişi yapılmadan önce öğrencinin staj yapacağı kurum/işyeri ve stajın tarihleri, türü ve alanına dair Bölüm Staj Koordinatörü'ne bilgi vermesi ve Bölüm Staj Koordinatörü'nün onayını alması gerekmektedir. Bu amaçla öğrenciler, stajlarını gerçekleştirecekleri kuruma doldurtacakları Stajyer Kabul ve Bilgi Formu'nu Bölüm Staj Koordinatörü'ne iletirler. Bölüm Staj Koordinatörü formu inceler ve uygun gördüğü takdirde öğrenciyi Staj Bildirimi aşamasına yönlendirir.

20. Staj Bildirimi aşamasına yönlendirilen öğrenci, Dekanlık Staj Formu'nu ve formda bildirilen diğer tüm evrakları eksiksiz doldurarak Bölüm Sekreterliği'ne teslim eder. Eksik evraklı başvurular kabul edilmez.

21. ERASMUS Stajları: YÜMFSUE Madde 9’ da belirtildiği gibi, öğrenciler kendi imkânlarıyla buldukları ve bölümlerinin onayladığı yurtdışındaki okullarda ve işletmelerde Erasmus stajı yapmak isterlerse, üniversitemiz Uluslararası Ofis’in staj başvuru tarihini ilan etmesiyle birlikte gerekli evrakları tamamlayıp başvuru yapar ve dil sınavına tabi tutulurlar. Sonrasında Erasmus staj hibesi hakkı kazanan öğrencilerüniversitemiz Uluslararası Ofisi’nin belirlediği tarihe kadar kabul mektububaşvuru formu ve sözleşmelerini doldurup ofise iletirler. Erasmus stajı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından, ilgili yılın sözleşme dönemi kapsamında hareketlilik faaliyeti gerçekleştiren yükseköğretim kurumları için hazırlanmış olan ERASMUS+1 Program Ülkeleri Arasında Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği El Kitabı hükümlerine bağlı olarak uygulanır.

 

Sigorta İşlemleri

22. Staj süresince öğrencinin sigortalı olması zorunludur. Sigortasız stajlar kabul edilmez. Staj süresince öğrencinin sigortalanması ve ilgili masraflar üniversite tarafından karşılamaktadır.

23. Sigorta girişleri, Staj Bildirimi aşamasındaki öğrencinin yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği'ne teslimini müteakip Dekanlık kanalı ile İnsan Kaynakları (İK) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Sigortanın zamanında başlatılabilmesi için Staj Bildirim evraklarının İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliği'ne staj başlangıç tarihinden en az 20 gün önce teslim edilmesi şarttır; 20 günden daha az işlem süreci olan evraklar işleme alınmaz. Staja başladıktan sonra geriye dönük sigorta işlemleri yapılamaz.

24. Üniversite tarafından sigortalanmadan öğrencinin inisiyatifinde gerçekleştirilen gönüllü staj çalışmaları zorunlu staj olarak kabul edilemez.

 

Staja Başlama

25. Öğrenci, staja başlamadan en az üç gün önce İnsan Kaynakları'ndan İşe Giriş Bildirimi evrağını alacak ve staj yapacağı kuruma/işyerine teslim edecektir.

26. Staj süresince öğrenci kendisinden sorumlu olan işyeri staj sorumlusunun gözetiminde olacaktır.

27. Öğrenci, gerçekleştirdiği staj çalışmasına ilişkin staj raporu hazırlamak zorunda olup rapor içeriği işyeri staj sorumlusu tarafından denetlenecek ve onaylanacaktır.

28. Stajyer Değerlendirme Formu stajın sonunda işyeri staj sorumlusu tarafından doldurulacak ve kapalı ve mühürlü zarf içinde öğrenciye elden teslim edilecektir.

 

Stajın Değerlendirilmesi

29. Öğrenci stajı yaptığı yaz dönemini müteakip ders döneminde stajın ait olduğu CE 300 veya CE 400 dersine kayıt yapar.

30. Staj Raporu: Staj raporu hazırlanması zorunludur. Staj raporu bilgisayar yardımıyla yazılmalı ve staj süresince yapılan çalışmalar her gün için yazılmalıdır. Staj raporu, teknik rapor yazım esaslarına uygun nitelikte ingilizce ve bilgisayarda hazırlanır, el yazımı staj raporları kabul edilmez. Staj raporları 20 sayfadan kısa ve 70 sayfadan uzun olmamalıdır. Rapordaki anlatım tamamen öğrenciye ait olmalıdır. Staj raporlarının günlük olarak yazılması, staj sonunda da tamamlanmış olması gerekir. Staj raporu yazımı ile ilgili diğer kurallar Staj Raporu Kılavuzu'nda belirtilmiştir.

31. Staj raporları, yarıyılın başlamasından sonra 1 ay içinde teslim edilmelidir. Raporların son teslim tarihi ayrıca öğrencilere OBS sistemi aracılığı ve duyurular ile ilan edilir. Belirtilen son güne kadar raporlar teslim edilmezse, staj geçersiz sayılır. Staj raporunun her sayfası, staj yapılan işletmeye mühürletilip imzalatılmalıdır. 

32. Stajyer Değerlendirme Formu: “Stajyer Değerlendirme Formu” stajın sonunda, iş yeri staj sorumlusu tarafından doldurulmalı, kapalı ve mühürlü bir şekilde size elden verilmelidir. İşletme tarafından kapalı zarf içerisinde verilen bu form kesinlikle açılmamalıdır. Bölüme açık zarf içerisinde getirilen veya daha önceden açıldığı tespit edilen değerlendirme formları işleme alınmayacaktır. “Stajyer Değerlendirme Formu” bulunmayan ya da değerlendirme formu kabul edilmeyen öğrencinin stajı geçersiz sayılacaktır.

33. Stajın değerlendirilebilmesi için aşağıdaki evrakların İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliğine imza karşılığı teslim edilmesi gerekir.

  1. Fotoğraflı Staj raporunun çalışılan yerden onaylanmış basılı karton veya spiral ciltli asıl nüshası.
  2. Staj raporunun CD’ye aktarılmış elektronik kopyası
  3. İşyeri stajyer değerlendirme formu (Staj sorumlusu tarafından doldurulur
  4. İşyeri değerlendirme formu (Öğrenci tarafından doldurulur)

 

34. Staj AKTS kredisi olan önemli bir derstir, ancak öğrenci staj yaptığı birim ve Bölüm Staj Koordinatörü (BSK) tarafından “başarılı” (P-Pass) ya da “başarısız” (F-Fail) olarak değerlendirilir.

 

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Uygulama Esasları

_______________________________________

 

Staj Koordinatörü

M. Adil Akgül

 

Başvuruda Teslim Edilecek Diğer Evrak ve Dökümanlar:

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

İkametgah (e-devletten alınabilir)

Sağlık provizyon bilgi kağıdı (https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden provizyon sorgulama-sağlık provizyon adımlarını takip ederek ulaşılabilir)

1 Adet vesikalık fotoğraf

 

Staj Defterinin Yazım ve Onayı

Staj defterini doldururken;

  1. Defterde bulunması gereken bilgilerin sınırları tam anlamıyla sizin yapacağınız stajla belirlenecektir.
  2. Genel olarak gözlemlerinize dayanarak (İşi şahsen sizin gerçekleştirmiş olmanız gerekmez) süreçlerden, iş tanımlarından bahsedebilirsiniz.
  3. Staj defteri MSWord veya benzeri bir yazı programı ile yazılacak ve spiral ciltli olarak teslim edilecektir. El yazımı staj defterleri veya farklı metodlarla ciltlenen/klasör-dosya içinde teslim edilen staj defterleri kabul edilmez.
  4. Staj defteri İngilizce doldurulacaktır. Ancak karşılığını bulmakta zorlandığınız terimleri açıklamayla birlikte Türkçe ifade edebilirsiniz. Gerekli görülen yerlere bilgisayardan alınan çıktılar yapıştırılabilir.
  5. Staj defterlerine ek olarak teslimde aşağıdaki linkten indirilebilen Stajyer Değerlendirme Formu staj yapılan kurum tarafından imzalı ve kaşeli olacak şekilde kapalı zarfta defterle birlikte teslim edilecektir. Stajyer Değerlendirme Formu eksik olan öğrencilerin staj defterleri kabul edilmez.

Defter yazımı, teslim ve sunumuna dair detaylı bilgiler,  2019 güz dönemi başında duyurulacaktır.

 

Dökümanlar

Staj Defteri (GÜNCEL) 

Stajyer Değerlendirme Formu

Öğrencilerin Şimdiye Kadar Staj Yaptığı Firmalar-Kurumlar