• Türkçe
  • English

2005-2015 Mezun Araştırmasının Sonuçları

Mezunlarımızın başarıları yüzümüzü güldürmeye devam ediyor.

Bölümümüzün web sitesinde de yayımlanmış olan üç ana eğitim amacı bulunmakta olup, bu eğitim amaçlarına erişim oranları beş yılda bir MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) süreci kapsamında denetlenmektedir.

2019 üniversite sınavına giren öğrencilerin bölümümüzü daha iyi tanımaları açısından, öğrenci sayılarımız, mezunlarımızın durumu ve eğitim amaçlarına erişim seviyelerini ortaya koymak istiyoruz.

2005-2015 Mezun Araştırmasının Sonuçları

Öğrenci Tercihleri

2001 yılından beri aktif olan lisans programımızın son 10 yıldaki ÖSYM kontenjanı ve kayıt yaptıran öğrenci sayıları alttaki grafikte görülmektedir. İki değer arasındaki fark yatay ve dikey geçişlerden kaynaklanmaktadır.

grafik1-1

Bölümümüzde halen 341 lisans öğrencisi kayıtlı olup, 2005’ten bugüne kadar toplam 373 öğrenciyi mezun etmiş bulunuyoruz.

Bölümümüz MÜDEK tarafından son olarak 2013-2018 yılları arasında 5 yıllığına akredite edilmiş olup, 2019 yılında başlayacak üçüncü akreditasyon süreci için hazırlık yapmaktayız.

Bilindiği üzere, MÜDEK, EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş, ayrıca IEA -Washington Accord’a tam üye olmuştur. Yani, mezunlarımızın diplomalarının uluslararası tanınırlığı bulunmaktadır.

Mezun Anketi

2005-2015 arasında mezun olan 305 öğrencimizden 229’unun Linkedin profillerine ulaşarak derlediğimiz, özellikle aday öğrencileri ilgilendirebilecek bilgileri aşağıda sunuyoruz.

1. Sektörel Dağılım

Mezunlarımızın çalıştıkları sektörlere göre dağılımı Grafik 2.2’de verilmiştir.

grafik2-2

Mezunların en çok bulunduğu sektörler %17 ile makine imalat, %12 ile otomotiv ve hizmet (danışmanlık, taahhüt, vb.) ve %9 ile enerjidir. Tesisat (%6) ve inşaat (%7) sektörleri ayrı ayrı değerlendirmeye alınmış olmasına karşın, birlikte ele alındıklarından (%13) en çok istihdam sağlayan ikinci sektörü oluşturmaktadırlar. Dağılım makine mühendisliğinin hitap ettiği geniş yelpazeyi açıkça göstermektedir. Savunma sanayi çalışmaları sa-ha-arge şeklinde kodlanmıştır.

2. İşkoluna Göre Dağılım

Mezunlarımızın çalıştıkları işkoluna göre dağılımları Grafik 2.3’de verilmiştir.

grafik2-3

Burada araştırma-geliştirme kolunda çalışanlar yaklaşık %13 ile en yüksek orana sahiptir. Mezunlarımız arasında yöneticilik yapanlar %12 ile oran olarak ikinci, tasarım (%10) ve proje mühendisliği (%10) yapanlar ise üçüncü sırada yer almışlardır. Grafik 2-3’de saha kelimesi savunma ve havacılık anlamında değil, şantiye veya ofis dışı anlamına kullanılmıştır. Daha fazla iş tecrübesi olanlar, muhasebe ve planlama birimlerinde de yer bulabilmektedir.

3. Eğitim Amaçlarına Erişim Seviyeleri

Birinci Eğitim Amacımız:

Mezunlarımız küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarında katma değeri yüksek ürün geliştirilmesine yönelik kapasite geliştirebilmelidir.

Bunu ölçmeye yönelik olarak izlediğimiz performans göstergesi ise yapılmış olan mezun anketlerinde görev tanımı araştırma-geliştirme mühendisi ve tasarım mühendisi olanların toplamının tüm mezunlara oranıdır.

Mezun anketimizde ar-ge işkolunda çalıştığı belirlenen 29 kişi ile tasarımcı olarak çalışan 23 mühendisin toplamı olarak 52 sayısı elde edilmiştir. Ankete katılan toplam 229 mezuna oranlandığında, mezunlarımızın %22,3’ünün yani mezunlarımızın beşte birinden fazlasının, doğrudan bu eğitim amacına hizmet eden pozisyonlarda yer bulduğu görülmüştür. 2009 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yaptığı bir araştırmaya göre, ülkemizde çalışan makine mühendislerinin % 9,3’ü çalıştığı işyerinde yaptığı asıl işi araştırma-geliştirme olarak nitelemiştir. Mezunlarımızın ar-ge alanında çalışma oranı ülkedeki meslektaşlarının neredeyse 2,5 katıdır.

İkinci Eğitim Amacımız:

Mezunlarımız dünyanın her yerinde, araştırma ve geliştirme merkezlerinde ve üniversitelerde, yüksek lisans ve doktora kapsamında veya daha ileri seviyede araştırmalar yapabilmelidir.

grafik2-4

Programın ikinci eğitim amacının ölçümünde, yurtiçi ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden mezunların durumlarına bakılmıştır. Grafik 2.4 mezunlarımızın genel olarak lisans programını takiben lisansüstü programlara devam oranlarını göstermektedir; görüldüğü üzere bu toplam oran %51,9’dur. (Açık mavi renk yüksek lisans yapmadan doktora yapanları göstermektedir.) Bu veriye göre mezunların %31’i yüksek lisans , %21,4’ü MBA, ve %5,6’sı doktora derecesi kazanmıştır (bazı öğrenciler birden fazla dereceye sahiptir). Yukarıda belirtilen çalışmaya göre ülkedeki makine mühendislerinin yalnızca  % 9,5’i yüksek lisans derecesine ve % 2,7’si doktora derecesine sahiptir. Bu nitelikler bakımından da mezunlarımız ülke ortalamasının çok üstündedir.

grafik2-5

Ayrıca, Grafik 2.5’ten görüldüğü gibi mezunlarımızın yaklaşık dörtte biri  yüksek lisansları için yurtdışındaki eğitim kurumlarını tercih etmiştir. En çok tercih edilen yabancı ülkeler arasında ABD başı çekmektedir. Yüksek lisansını yurtiçinde yapmayı tercih edenlerin neredeyse yarısı Bölüme geri gelmiştir.

Üçüncü Eğitim Amacımız:

Mezunlarımız farklı sektörlerin ve iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına adapte olabilmeli ve çeşitli kademelerde yönetici olarak şirket dönüşüm süreçlerini yönetebilmelidir.

 grafik2-8

Bu amaca erişimin ölçümüne yönelik iki performans göstergesi kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, çalıştığı şirkette yenilik başlatan ve/veya girişimci olarak iş hayatına atılan mezunların toplamının örneklem nüfusuna oranıdır. Mezunlarımız içerisinde girişimcilik yapanların sayısı 38’dir. Bu rakam örneklemin %16,6’sıdır.

İkinci performans göstergesi ise çalıştıkları işyerlerinde bir mühendislik takımını yöneten veya doğrudan şirket yönetiminde görev alan mezunların toplamının örneklem nüfusuna oranı %35,8’dir.

grafik2-9

Yöneticilik geniş bir kavram olduğundan, inceleme yapılırken alt grup tanımları yapılmıştır. Örneğin, kendi aile şirketlerinde çalışmaya başlayanlar iki gruba ayrılmıştır.  Bunlar, şirketin yönetiminde doğrudan görev alanlar (aile) ile şirket içerisinde bir girişim veya dönüşüm yönetenlerdir (aile/girişim). Kurumsal şirketlerde doğrudan yönetimde olanlar (genel müdür, genel müdür yardımcısı, vb.) ve mühendislik takım/ekip yöneticileri diğer olarak gösterilmiştir. Yukarıda belirtilen çalışmaya göre ülkedeki makine mühendislerinin yalnızca  % 13,2’si üst düzey yönetim/koordinasyon görevi yürütürken, % 1,2’si orta düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Grafik 2.9’da sadece “diğer” kategorisindeki mezunlar dahi alınsa, mezunlarımızın dörtte birinin herhangi bir düzeyde yönetici/takım lideri olarak görev yaptığı görülmektedir. Mezunlarımız bu açıdan da ülke ortalamasının çok üstündedir.

Sonuç

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri yüksek standartlarda eğitim almaktadır. Verdiğimiz eğitimle kendilerine kazandırmak istediklerimiz (üç eğitim amacımız) ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu makine mühendisi nitelikleridir. Aldıkları bu zorlu eğitimin meyvesini, mezun olduktan sonra çalıştıkları kurumlarda elde etmektedirler. Mezun olduktan sonra ulaştıkları düzey, ülkemizdeki makine mühendislerinin ortalamasının çok üstündedir.